EN 1822 – 1:2019 & ISO 29463

Yüksek verimli hava filtreleri (EPA, HEPA ve ULPA)

Bu standartlar, temiz oda teknolojisi veya ilaç endüstrisi benzeri teknolojik proseslerde olduğu gibi havalandırma ve
iklimlendirme alanlarında da yüksek ve çok yüksek verimli ve çok düşük nüfuza müsaade eden (EPA, HEPA ve ULPA)
filtreler için uygulanır. Test sıvısı (veya alternatif olarak katı madde) aerosol partikülü sayımı yöntemini temel alarak
verimliliği belirlemeye yarayan bir prosedürü oluşturur ve bu filtreleri verimliliklerine dayanarak sınıflandırır.

 EN 1822:2019 EPA, HEPA ve ULPA filtrelerin sınıflandırılmasını tanımlar

 ISO 29463 aşağıdaki hususlar için yöntemleri tanımlar;
• Filtreleme medyasının verimliliğinin değerlendirilmesi. Partikül sayıcı kullanılarak filtre tarafından yakalanan
partiküllerin sayı ve boyutları saptanabilir. Bu veri işlenerek medyanın verimliliğinin asgari olduğu partikül boyutu
belirlenebilir. Bu boyut “en çok nüfuz eden parçacık boyutu” (Most Penetrating Particle Size) anlamına gelen MPPS
olarak bilinir.
• Filtre elemanının sızıntılar için kontrol edilmesi. Bu test aerosol üreten ve filtrenin tüm yüzeyi boyunca hareket ettirilen,
sonrasında genel verimliliğin elde edilmesinde kullanılmak üzere noktasal verimliliklerle ilgili bir seri bilgi toplayan bir
sonda kullanılarak yürütülür. Bu aynı zamanda filtrenin belirli bir noktasındaki sızıntı oranının saptanmasına da izin verir.
Sızıntı oranı noktasal bir değer iken, bütünsel verimliliğin hesaplanması çoğunlukla tümlev bir değer olarak tanımlanır.
• Filtre elemanının bütünsel verimliliğinin belirlenmesi. Öncelikle filtrenin anma hava hızına karşılık gelen bir debide basınç
kaybı ölçülür. Sonra bir aerosol üreteci ile filtrenin MPPS değerindeki verimliliği saptanır. Bu verimlilik değeri baz alınarak,
aşağıdaki tabloya uygun şekilde sınıf belirlenir.